Sköt ditt bokslut och årsredovisning

Bokslut måste alla företag göra

För den som driver ett företag kan ett bokslut vara något man sliter sitt hår över. Det hjälper föga, för lagen är tydlig, liksom det sunda förnuftet. Vid slutet av ett verksamhetsår gäller det att gå igenom intäkter, utgifter, fakturor och kvitton för att redovisa hur det egentligen har gått för företaget under året. Har man inte skött sin bokföring noggrant blir det en mångdubbelt svårare uppgift. Många större företag gör bokslut varje kvartal, men de brukar också ha välbemannade ekonomiavdelningar som håller företagens vinster och förluster under löpande uppsikt.

Bokslut – så går det till

Ett bokslut går igenom och sammanställer bokföringen för ett företag under en fastställd period. Det innebär att man identifierar hur stora tillgångar företaget hade vid periodens början och listar och belägger intäkter och utgifter under periodens gång. Till sist kommer man så fram till hur stora tillgångar verksamheten hade i slutet av perioden, och räknar ut huruvida det representerar en vinst eller förlust för företaget. Även om detta bara görs periodvis är det en bra idé att hålla löpande koll på bokföringen.

Bokslutet är ett dokument som krävs av lagen för att ett företag ska få fortsätta sin verksamhet. Är man osäker på det ekonomiska kan det därför vara att rekommendera att anlita en utomstående bokföringstjänst som ser till att allting går rätt till. Det behöver inte bli alltför dyrt, speciellt inte om man är en enskild näringsidkare. Den sortens företagare – med en årlig omsättning på under tre miljoner kronor – är bara skyldiga att lämna in ett förenklat bokslut till Skatteverket, utan tilläggsupplysningar.

Vad är en årsredovisning?

För vissa verksamheter krävs en årsredovisning. En redovisning är mer utförlig än ett bokslut, framförallt eftersom den inte bara tittar på ett företags räkenskaper, utan också på dess förvaltning. Detta görs genom den så kallade förvaltningsberättelsen, där viktiga händelser för verksamheten diskuteras och analyseras. Årsredovisningen ska också innefatta en revisionsberättelse från en oberoende revisor som granskat företagets räkenskaper. Till skillnad från ett årsbokslut blir också en årsredovisning en offentlig handling hos Bolagsverket. Därför ska den också undertecknas av såväl styrelsen som VD:n.

En redovisning har också tydligare förhållningsregler än ett bokslut. Det finns ett antal styrande principer som syftar till att öka långsiktigheten och tillförlitligheten i redovisningen. Fortlevnadsprincipen antar att företagets verksamhet kommer att fortgå, medan konsekvensprincipen betyder att man ska använda samma måttstockar vid varje ny redovisning. Utöver detta talas det också om försiktighetsprincipen – vilken innebär att man ska undvika att övervärdera tillgångar och utgifter – och kontinuitetsprincipen, alltså att början på en ny årsredovisning ska stämma överens med slutet på föregående årsredovisning.

Bokslut behöver inte vara så krångligt

Det behöver inte vara så skrämmande att göra bokslut. I grunden handlar det om att hålla ordning på sina räkenskaper som företagare, och om man bara ser till att göra det löpande under året blir det avsevärt enklare att redovisa sina resultat. För större företag blir det något mer komplicerat, speciellt med alla regler som gäller för en årsredovisning, men med rätt hjälp kan det klaras av. I slutändan är det ju också i varje företags intresse att veta hur affärerna har gått.